Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvára kvalitnejšie podmienky na výskum. Ponúka novozriadené i obnovené vedecké laboratóriá, ktoré disponujú špičkovými prístrojmi, v niektorých prípadoch unikátnymi v európskom rozmere. Vytvárajú priestor na realizáciu nezávislého výskumu a podporu prenosu nových poznatkov do praxe. Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vznikol na základe projektov Univerzitný vedecký park I. fáza a II. fáza.  

Viac informácií

Informačné a komunikačné technológie

Výskum je zameraný na oblasti, kde je objektom skúmania človek a jeho digi- tálny svet, hľadanie metód na podporu efektívneho a príjemného fungovania jednotlivcov a skupín v digi- tálnom svete, v ktorom dnes vzniká nevídané množstvo dát a z nich odvodených informácií.  

Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

V rámci aktivity sa pozor- nosť zameriava najmä na mikroelektroniku, nanoelek- troniku, senzoriku a fotoni- ku, ktoré patria medzi kľúčové technológie iden- tifikované Európskou komi- siou. Progresívne elektro- nické systémy dodávajú inteligenciu (smartness) väčšine výrobkov i službám a tvoria základ modernej informačnej spoločnosti.

Priemyselné biotechnológie

Hlavným cieľom aktivity je príprava nových anorga- nických materiálov, vývoj nových produkčných kme- ňov mikroorganizmov a en- zýmov a ich aplikácia v bio- katalýze. Ďalším cieľom aktivity je biokatalýza a bio- trasformácia produktov, ako napr. chemické špeciality, arómy, aditíva do potravín a krmív.  

Chemické inžinierstvo

Univerzitný vedecký park musí zahŕňať aj výskum environmentálnej problema- tiky. Akákoľvek činnosť v komunálnej či priemyselnej sfére bude spojená s rizikami zhoršenia životného prostredia, preto bude stále aktuálny výskum spojený s identifikáciou environmen- tálnych problémov, analýzou výskytu polutantov, navrho- vaním a laboratórnym ove- rovaním ich odstraňovania, zelenou chémiou.  

Stavebné
inžinierstvo

Témou dňa je aplikovaný výskum a vývoj, či transfer technológií v oblasti výsku- mu fyzikálnych a chemic- kých vlastností stavebných konštrukcií a materiálov, statiky a dynamiky nosných konštrukcií, stavieb na ochranu územia a monitoro- vania a modelovania objek- tov a  javov v priestore.  

Program pre mobilizáciu inovácií hlavne prostredníctvom start-up a spin-off projektov

Cieľom aktivity  je stimulovať rozvoj a využitie inovatívnych myšlienok v praxi formou podpory vzniku a rozvoja nových inovatívnych technologických firiem. Vznik nového inkubátora zefektívni vyhľadávanie nových inovatívnych námetov pre vznik start-up/spin-off spoločností v univerzitnom prostredí z radov vlastných študentov a zamestnancov.  

Viac informácií

Manažment prenosu technológií do praxe

Zabezpečenie podpory, propagácie a transferu výsledkov výskumu a vývoja pracovísk STU do hospodárskej a spoločenskej praxe, ktorá sa v súčastnosti uskutočňuje prostredníctvom činnosti útvaru pre transfer poznatkov do praxe Know-how centra STU (KHC) a jeho oddelenia Kancelárie pre spoluprácu s praxou (KSP).  

Viac informácií

Podpora využívania práv duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo je chápané ako výsledok duševnej tvorivej činnosti ľudí (nehmotný statok), ktorý môže mať obchodnú hodnotu, a teda stať sa predmetom obchodných vzťahov. Účelom tejto aktivity je zriadenie a prevádzka Centra pre ochranu duševného vlastníctva (CODV) na STU, ktoré bude úzko spolupracovať s Centrom pre technologický transfer.  

Viac informácií

OPVaV
Science City ITMS
EU
l_spat_na_zaciatok