Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Pokročilé technológie zamerané na environmentálne aspekty chemických technológií

Názov:  Výskum a vývoj v oblasti pokročilých technológií zameraných na environmentálne aspekty chemických technológií / zelenú chémiu

Prvý smer pracovného balíka je nasledovne zamerané čistenie odpadových vôd. Jednou z prioritných úloh v ochrane životného prostredia v súlade s EÚ a SR legislatívou je zvýšená ochrana vôd.  V najbližších rokoch bude nutné investovať do nových technológií čistenia odpadových vôd, úpravy vody a spracovania čistiarenských kalov obrovské prostriedky (len v oblasti komunálnych odpadových vôd sa podľa podkladov MŽP SR jedná o 2,5 mld €). Okrem štandardných a overených technológií bude potrebné aplikovať aj nové technológie, ktoré vo väčšine prípadov budú spojené s chemicko - inžinierskym a chemicko - technologickým výskumom procesov a ich optimalizáciou. V EÚ sa týmto úlohám venujú desiatky renomovaných pracovísk. V SR sa tomuto aplikovane zameranému výskumu nových technológií v oblasti ochrany vôd venujú najmä a vo viacerých oblastiach výlučne len  pracovská STU Bratislava.

Druhý smer pracovného balíka je nasledovne zameraný na separácie rôznych fáz a spracovania zrnitých a sypkých materiálov mechanickými a chemickými cestami. V súčasnosti je ťažisko výskumu orientované na cyklónové aparáty, sedimentáciu v gravitačnom a odstredivom poli, filtráciu s využitím filtračných prepážok a membrán a na separačné procesy založené na rovnovážnych a nerovnovážnych pochodoch, ako je napr. absorpcia, kryštalizácia,  extrakcia, reverzná osmozá a pod.

Moderné trendy v tejto oblasti smerujú k štúdiu štruktúry partikulárnych látok, čo znamená skúmanie tvaru individuálnych zŕn partikulárnych látok prostredníctvom mikroskopov, percentuálne zastúpenia ich rôznych veľkostí v partikulárnej látke ako celku, čo sa realizuje pomocou analyzátorov veľkosti častíc, ich pohyb v kvapalnej alebo plynnej fáze, na čo sa využíva LDA, ich správanie sa pri rôznych šmykových zaťaženiach a aerácii, v tomto smere predstavuje svetovú špičku špeciálny reometer určený na meranie tokových vlastností práškov v pohybe, správanie sa práškov pod zaťažením, vyvolávajúcim  elastické a plastické deformácie, na čo sa využíva princíp a metodológia uniaxiálneho lisovania.

Pod týmito jednotlivými krokmi sú obsiahnuté základné postupy merania, ktoré budú slúžiť ako východisko pre ďalšie budovanie a rozvíjanie aplikovaného výskumu v zmysle vývoja nových meracích metód a postupov pre nové látky, suspenzie, roztoky, zmesi plynov kvapalín a pod.

 


„Univerzitný vedecký park musí zahŕňať aj výskum environmentálnej problematiky. Akákoľvek činnosť v komunálnej či priemyselnej sfére bude spojená s rizikami zhoršenia životného prostredia, preto bude stále aktuálny výskum spojený s identifikáciou environmentálnych problémov, analýzou výskytu polutantov, navrhovaním a laboratórnym overovaním ich odstraňovania, zelenou chémiou. Univerzitný vedecký park súčasťou vysokej školy, kde sa výskumu venujú každoročne desiatky študentov. Tí sa v moderných laboratóriách naučia, ako identifikovať environmentálny problém a navrhovať technológie ochrany životného prostredia."

Koordinátor:  Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Tel.: +421 (2) 59 325 234

Email: miloslav.drtil@stuba.sk

l_spat_na_zaciatok