Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Príprava, charakterizácia a optimalizácia mikro/nano-elektronických štruktúr a systémov

Názov: Príprava, charakterizácia a optimalizácia mikro/nano-elektronických štruktúr a systémov, predovšetkým na báze organických materiálov pre aplikácie v senzorike a fotonike

Mikro/nano-elektronika patrí vo vyspelých štátoch sveta k strategickým odvetviam národného hospodárstva. Progresívne elektronické prvky, obvody a systémy prenikajú do všetkých odvetví, dodávajú technológiám a výrobkom „SMARTNESS", čím zvyšujú ich pridanú hodnotu a konkurencieschopnosť. Aplikácie senzorov s vysokou citlivosťou a následným spracovaním a bezdrôtovým prenosom signálov pre monitorovanie rôznych ľudských biosignálov, resp. plynov v ovzduší a ťažkých kovov vo vodách prispievajú k zvyšovaniu kvality života. Organická elektronika je veľmi perspektívnou technologickou platformou založenou na organických vodivých, polovodivých a iných funkčných materiálov. Môžeme očakávať dynamický rozvoj budúceho trhu s organickou elektronikou hlavne v týchto oblastiach: osvetlenie, obrazovky, zdroje energie (fotovoltaika, batérie a palivové články), ako aj flexibilné logické obvody a pamäte.

V rámci uvedeného pracovného balíka bude pozornosť zameraná najmä na vývoj a optimalizáciu nových, predovšetkým organických materiálov, technologických postupov, štruktúr a prvkov s cieľom ich potenciálneho využitia pre fotoniku, fotovoltiku, senzoriku a flexibilnú elektroniku. Prepojenie materiálového výskumu so systémami na elektronickú generáciu, spracovanie, prenos signálov a následné uloženie a spracovanie dát je ďalšou pridanou hodnotou navrhovaného pracovného balíka. Na riešení špecifikovaných úloh s budú podieľať aj pracovníci partnera (ElÚ SAV) najmä pri využívaní komplementárnej techniky a expertízy riešiteľov.


"Mikroelektronika, nanoelektronika, senzorika a fotonika patria medzi kľúčové technológie identifikované Európskou komisiou. Progresívne elektronické systémy dodávajú "inteligenciu (smartness)" väčšine výrobkov i službám a tvoria základ modernej informačnej spoločnosti. Moderné mikro/nanoelektronické systémy prispievajú k zvyšovaniu kvality života, sú perspektívne v oblasti diagnostiky a zlepšovania prevencie chorôb, čo je z hľadiska starnúcej spoločnosti mimoriadne dôležité. Mikroelektronika a fotonika majú výrazný vplyv na úsporu a generáciu elektrickej energie pomocou inteligentného riadenia osvetlenia či nahrádzaním klasických žiariviek organickými LED diódami."

Koordinátor:  prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

Tel.: +421 (2) 65 423 486

Email: daniel.donoval@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok