Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Podpora využívania práv duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo je chápané ako výsledok duševnej tvorivej činnosti ľudí (nehmotný statok), ktorý môže mať obchodnú hodnotu, a teda stať sa predmetom obchodných vzťahov. Účelom tejto aktivity je zriadenie a prevádzka Centra pre ochranu duševného vlastníctva (CODV) na STU, ktoré bude úzko spolupracovať s Centrom pre technologický transfer.  Pracovisko CODV bude začlenené do univerzitného pracoviska Know-how centrum STU (KHC) a jeho oddelenia Kancelárie pre spoluprácu s praxou (KSP).

Poslaním CODV bude registrácia predmetov duševného vlastníctva (PDV), pomoc pracoviskám univerzity pri registrácii a správe PDV, vykonávanie rešeršných činnosti  a prediagnostiky PDV, pomoc pri vypracovaní zmlúv k licenciám, registrácia licenčných zmlúv, poskytnutie asistencie pri rokovaniach s komerčnými partnermi pri vyjednávaní zmluvných podmienok, príprava zmlúv, poskytovanie návrhov štandardizovaných zmlúv, overenie súladu s internými smernicami inštitúcie a so všeobecno-záväznými právnymi predpismi atď. Systém správy priemyselného vlastníctva univerzity zahŕňa nielen samotné procesné riešenie nakladania s priemyselným vlastníctvom, ale aj technické riešenie samotného procesu a následné nakladanie s dokumentmi (v elektronickej alebo papierovej podobe).

Predmetom duševnej ochrany sa v zmysle Zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie patent, úžitkový vzor, ochranná známka, topografia polovodičových prvkov, biotechnologický vynález ai.

 

l_spat_na_zaciatok