Prejsť na obsah

Sciencecity

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

O UVP STU Bratislava

 

robert redhammerPredstavujeme Vám projekt Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa realizuje v rokoch 2013-2015. Ide o najvýznamnejší rozvojový projekt za celu históriu univerzít od jej počiatočného budovania. Je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov univerzity.

Slovenska technická univerzita v Bratislave sa rozhodla dva zo svojich desiatich areálov v Bratislave premeniť na vedecké parky. Tento zámer vznikal postupne od roku 2007, ale až teraz sa podarilo získať financie na jeho čiastočné naplnenie. Projekt štrukturálnych fondov je teda projektom čiastočné napĺňajúcim celkový zámer.

Predmetom projektu je revitalizácia a adaptácia priestorov na potreby vedeckej prace, najmä odstránenie systémových porúch najväčších budov v ktorých prebieha a bude prebiehať vedecky výskum a na adaptáciu vnútorných priestorov a laboratórií. Druhou ťažiskovou časťou projektu je nove prístrojové vybavenie tak, aby pracoviska boli konkurencieschopne v medzinárodnom prostredí a boli akceptovateľné pre partnerov v európskych projektoch, napr. Horizont 2020.

Vecné tematické zameranie sa orientuje na päť oblastí, ktoré sú ťažiskové pre ďalší rozvoj vedy na STU a zároveň splnili náročné požiadavky poskytovateľa financií. Súčasťou projektu je aj podpora ochrany a manažmentu duševného vlastníctva a podpory podnikania. Partnermi projektu sú Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenska akadémia vied.

Úspešná realizácia projektu napomôže zlepšiť podmienky vedeckého výskumu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a jej partnerov, jej zapojeniu do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ako aj do spolupráce s praxou.

 

Róbert Redhammer

rektor STU

 

 

 

 

l_spat_na_zaciatok