Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Manažment prenosu technológií do praxe

Cieľom aktivity je podpora, propagácia a najmä transfer výsledkov výskumu a vývoja pracovísk STU do hospodárskej a spoločenskej praxe, ktorá sa v súčastnosti uskutočňuje prostredníctvom činnosti útvaru pre transfer poznatkov do praxe Know-how centra STU (KHC) a jeho oddelenia Kancelárie pre spoluprácu s praxou (KSP). Prevádzka KSP je prejavom snahy STU stať sa inovatívnou univerzitou v spôsobe poskytovania svojich služieb tak smerom k akademickej obci ako aj smerom k podnikateľskému a priemyselnému prostrediu. Novovzniknuté pracovisko Centrum pre transfer technológií (CTT) bude mať za úlohu odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom a praxou. Inštitucionalizovaná forma riadenia procesu transferu technológií má rozhodujúci vplyv na organizačnú kultúru univerzity a postoje členov akademickej obce, pretože súvisí so zavádzaním nových systémov, procesov a smerníc. STU má s transferom technológií bohaté skúsenosti hlavne z činnosti pracoviska STU Transfertech, ktoré bolo zriadené v roku 2010 na základe projektu „Zlepšenie interného manažmentu STU pre prenos poznatkov do praxe" na základe  Grantovej schémy rozvoja inovácií a technológií - INTEG.

 

l_spat_na_zaciatok