Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Elektroenergetika

Názov:  Elektroenergetika

Elektroenergetika je jedna zo základných a najdôležitejších častí národného hospodárstva. V súčasnosti v elektroenergetike zaznamenávame rozvoj nových technológií v oblasti výroby elektrickej energie, ide najmä o veterné, geotermálne a fotovoltické elektrárne, ktoré nazývame OZE.  Tieto nové typy výrobní, ako aj rozptýlená výroba v rámci distribučných sústav (najmä kogeneračné jednotky a OZE) ovplyvňujú prevádzku elektrizačnej sústavy. Preto je veľmi dôležité zaoberať sa ich vplyvom na stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť ES. Ďalším aspektom, ktorý vstupuje do elektrizačnej sústavy sú nové technológie v oblasti merania, riadenia a optimalizácie prevádzky ES, nazývané Smart technológie. Tieto technológie takisto môžu výrazne ovplyvniť charakter prevádzky ES a preto je nevyhnutné analyzovať nielen pozitívne dopady na prevádzku ES, ale aj prípadne negatívne vplyvy najmä v oblasti stability a spoľahlivosti ES, ale aj z pohľadu ekonomických dopadov.

Časť: Spoľahlivosť a bezpečnosť elektrizačnej sústavy

V rámci uvedeného pracovného balíka bude riešená problematika statickej a dynamickej stability elektrizačnej sústavy (ES), spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky ES najmä z pohľadu nárastu inštalovaného výkonu v zdrojoch typu OZE a rozptýlenej výroby, ako aj z pohľadu implementácie nových technológií v oblasti merania (Smart metering), riadenia a optimalizácie prevádzky ES (Smart grid).

V rámci riešenia budú vytvorené fyzikálne a simulačné modely ES a jej častí, spoľahlivostné modely a budú realizované merania v reálnych elektrických sieťach.

Na riešení špecifikovaných úloh sa budú podieľať aj pracovníci akademických a priemyselných partnerov v rámci projektu ENERGOZ a Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.

Časť: Elektromobilita, Mechatronika

Oblasť elektromobility do roku 2020 bude zohrávať významnú úlohu v rámci hospodárskeho rozvoja slovenskej republiky. Na zvládnutie efektívneho začlenenia tohto novo sa tvoriaceho segmentu  priemyslu do národného hospodárstva je nutné vytvoriť podmienky, ktoré budú umožňovať vedeckú kooperáciu s poprednými svetovými výrobcami elektromobilov,  elektromobi-litnej infraštruktúry a automobilovej mechatroniky.

Časť: Fotovoltické štruktúry a systémy pre efektívne využitie solárnej energie

Fotovoltické (FV) obnoviteľné zdroje energie zaujímajú postupne zväčšujúce a významné miesto v systéme energetických zdrojov. Prístrojové vybavenie ÚEAE a personálne zabezpečenie predstavujú základ pre:

  • Výskum transportných javov vo FV štruktúrach pri jednosmerných a striedavých elektrických poliach, vytváranie vhodných modelov popisujúcich elektrické a fotovoltické parametre slnečných článkov vzhľadom na technologické zásahy a vplyvy neštandardných podmienok.
  • Výskum vlastností materiálových štruktúr pre puzdrenie FV článkov. Príčiny a analýza poruchových stavov a režimov  FV systémov.
  • Výskum a analýzu degradačných procesov FV štruktúr.
  • Analýzu činnosti FV systému

Časť: Dielektrické a izolačné systémy v elektroenergetike

Dielektrická spektroskopia a ďalšie elektrofyzikálne metódy sú medzi metódami, ktoré je možno použiť na výskum a kompetentné komplexné posúdenie stavu elektroizolačných systémov. Tieto metódy umožnia posúdiť stav, degradačné procesy v elektrotechnických štruktúrach a zariadeniach so zameraním na stanovenie životnosti a spoľahlivosti, resp.  zvyškovej životnosti už používaných štruktúr a zariadení a vplyvy kombinovaného namáhania (elektrické, tepelné, environmentálne a mechanické namáhanie) na degradáciu štruktúr a zariadení. Z hľadiska výskumu sa skúma aj korelácia medzi modelmi a reálnymi degradačnými procesmi so zameraním na silnoprúdové zariadenia a systémy a ich aplikácie v technickej praxi.

Koordinátor: Prof. Ing. František Janíček, PhD.

Tel.: +421 (2) 60 291 298

Email: frantisek.janicek@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok